ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    02.02.2024. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 01.02.2024. 752,134.42 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а     1,625,388.26 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 8,700.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 51,088.00 дин.
2,437,310.68 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом  332,114.98 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 128,165.75 дин.
  460,280.73 дин.
САЛДО НА ДАН 02.02.2024. год. 1,977,029.95 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 0.00 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 0.00 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 0.00 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 0.00 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 248,932.70 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 919  КИСЕОНИК   ПЗЗ 0.00 дин.
10. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
12. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 83,182.28 дин.
13. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
14. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
15. О С Т А Л О 0.00 дин.
16.   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 332,114.98 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 02.02.2024. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 100002803 061 15,887.40 дин.
2 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД 100002887 061 39,847.98 дин.
3 ДИГИТАЛ  102301162 061 40,000.00 дин.
4 ЗИПСОФТ ДОО 104068722 061 100,000.00 дин.
5 КОМУНАЛАЦ ЈП 102011882 061 53,197.32 дин.
6 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД 100002887 051 13,113.66 дин.
7 ДИГИТАЛ  102301162 051 20,000.00 дин.
8 ЗИПСОФТ ДОО 104068722 051 20,000.00 дин.
9 КОМУНАЛАЦ ЈП 102011882 051 30,068.62 дин.
10         дин.
11         дин.
12         дин.
13         дин.
14         дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 332,114.98 дин.