ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    02.10.2020. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 01.10.2020. 284,607.65 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а 1,117,182.05 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 17,222.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 41,000.00 дин.
1,460,011.70 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом за 2020. годину 505,826.51 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 0.00 дин.
  505,826.51 дин.
САЛДО НА ДАН 02.10.2020. год. 954,185.19 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 0.00 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 266,132.99 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 39,981.70 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 33,634.32 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 117,108.50 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
10. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 48,969.00 дин.
12. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
14. О С Т А Л О 0.00 дин.
15   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 505,826.51 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 02.10.2020. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД 100002887 061 56,812.50 дин.
2 ДИГИТАЛ 102301162 061 50,000.00 дин.
3 МЕДИНИК ДОО 100279686 064 16,720.00 дин.
4 СИНОФАРМ ДОО 101718592 064 7,167.60 дин.
5 ВИКОР ДОО 100134880 064 9,746.72 дин.
6 ИНОФАРМ ДОО 101743912 062 18,590.00 дин.
7 ЛАВИЈА ДОО 100102852 061 10,296.00 дин.
8 ВЕГА ДОО 101492908 062 21,391.70 дин.
9 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС 103920327 06Ц 245,367.69 дин.
10 СРБИЈАГАС ЈП 104056656 06Ц 20,765.30 дин.
11 НЕО ЈУ ДЕНТ ДОО 101651803 051 48,969.00 дин.
12         дин.
13         дин.
14         дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 505,826.51 дин.