ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    03.03.2023. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 02.03.2023. 2,071,193.61 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а 295,311.68 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 11,350.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 333,460.06 дин.
2,711,315.35 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом  2,168,674.01 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 99,358.17 дин.
  2,268,032.18 дин.
САЛДО НА ДАН 03.03.2023. год. 443,283.17 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 774,558.04 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 0.00 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 15,400.00 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 279,911.68 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 236,528.00 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 635,064.44 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
10. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 174,934.65 дин.
11. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 52,277.20 дин.
12. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
14. О С Т А Л О 0.00 дин.
15     дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 2,168,674.01 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 03.03.2023. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 ИНОФАРМ ДОО 101743912 062 15,400.00 дин.
2 МЕДИНИК ДОО 100279686 064 10,312.50 дин.
3 СИНОФАРМ ДОО 101718592 064 24,051.50 дин.
4 ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО 102156404 064 98,707.80 дин.
5 ВИКОР ДОО 100134880 064 141,834.00 дин.
6 МЕСЕР ТЕХНОГАС АД 100002942 064 5,005.88 дин.
7 ЗИПСОФТ ДОО 104068722 061 100,000.00 дин.
8 ДИГИТАЛ 102301162 061 20,000.00 дин.
9 ПАПИРДОЛ ДОО 101113312 061 50,000.00 дин.
10 СВЕТИ ЛУКА О.Б. 107163198 061 32,424.00 дин.
11 И Д КОМ ДОО 100040911 061 34,104.00 дин.
12 ЗИПСОФТ ДОО 104068722 051 20,000.00 дин.
13 ДИГИТАЛ 102301162 051 10,000.00 дин.
14 ПАПИРДОЛ ДОО 101113312 051 22,277.20 дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 584,116.88 дин.