ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    05.05.2020. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 04.05.2020. 192,114.28 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а 10,327,858.48 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 650.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 96,198.32 дин.
10,616,821.08 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом за 2019. годину 10,327,858.67 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 204,321.44 дин.
  10,532,180.11 дин.
САЛДО НА ДАН 05.05.2020. год. 84,640.97 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 9,454,292.09 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 0.00 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 0.00 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 0.00 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 0.00 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 0.00 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 873,566.58 дин.
10. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 0.00 дин.
12. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
14. О С Т А Л О 0.00 дин.
15   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 10,327,858.67 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 05.05.2020. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 ВИКОР ДОО 100134880 064 77,979.82 дин.
2 ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО 102156404 064 9,793.20 дин.
3 ФЕНИКС ФАРМ ДОО 100000266 064 5,915.61 дин.
4 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 103964453 061 3,616.75 дин.
5         дин.
6         дин.
7         дин.
8         дин.
9         дин.
10         дин.
11         дин.
12         дин.
13         дин.
14         дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 97,305.38 дин.