ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    06.04.2021. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 05.04.2021. 969,322.54 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а 0.00 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 5,300.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 27,550.00 дин.
1,002,172.54 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом за 2020. годину 815,422.07 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 63,498.70 дин.
  878,920.77 дин.
САЛДО НА ДАН 06.04.2021. год. 123,251.77 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 0.00 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 0.00 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 0.00 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 0.00 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 194,230.19 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
10. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 122,761.10 дин.
12. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
14. О С Т А Л О 498,430.78 дин.
15   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 815,422.07 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 06.04.2021. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 НЕО ЈУ ДЕНТ ДОО 101651803 051 58,337.00 дин.
2 ДЕНТАЛ ЕКСПРЕС ДОО 105991897 051 1,180.08 дин.
3 ЗИП СОФТ ДОО 104068722 051 30,000.00 дин.
4 СВЕТИ ЛУКА ОБ 104163198 051 15,440.00 дин.
5 КОМУНАЛАЦ ЈП 102011882 051 17,804.02 дин.
6 ЗИП СОФТ ДОО 104068722 061 90,000.00 дин.
7 СВЕТИ ЛУКА ОБ 104163198 061 40,000.00 дин.
8 КОМУНАЛАЦ ЈП 102011882 061 39,230.19 дин.
9 АДВОКАТ  101409454 061 25,000.00 дин.
10         дин.
11         дин.
12         дин.
13         дин.
14         дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 316,991.29 дин.