ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    09.05.2024. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 08.05.2024. 2,283,984.60 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а     2,194,203.71 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 12,900.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 177,418.64 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 132,710.00 дин.
4,801,216.95 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом  3,968,795.27 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 36,589.11 дин.
  4,005,384.38 дин.
САЛДО НА ДАН 09.05.2024. год. 795,832.57 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 727,258.76 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 362,543.30 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 516,732.19 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 1,314,928.22 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 4,489.16 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 570,580.78 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 919  КИСЕОНИК   ПЗЗ 0.00 дин.
10. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 144,944.06 дин.
12. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 141,895.44 дин.
14. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
15. О С Т А Л О 185,423.36 дин.
16.   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 3,968,795.27 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 09.05.2024. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 103964453 061 4,489.16 дин.
2 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА АД ЕПС 103920327 06Ц 362,543.30 дин.
3 ВЕГА ДОО 101492908 064 108,934.80 дин.
4 ВИКОР ДОО 100134880 064 444,295.20 дин.
5 МЕДИ ЛАБОР ДОО 100463356 064 6,914.00 дин.
6 ЕСЕНСА ДОО 104928059 064 37,054.62 дин.
7 ЕЛТА 90 МС ДОО 107392312 064 697,620.00 дин.
8 ФЕНИКС ФАРМА ДОО 100000266 064 20,109.60 дин.
9 ФАРМАЛОГИСТ ДОО 100270693 062 45,605.29 дин.
10 СОФАРМА ТРАДИНГ ДОО 100125653 062 117,739.03 дин.
11 ВЕГА ДОО 101492908 062 194,396.07 дин.
12 ФЕНИКС ФАРМА ДОО 100000266 062 158,991.80 дин.
13         дин.
14         дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 2,198,692.87 дин.