ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    12.10.2020. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 09.10.2020. 964,737.01 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а 269,802.00 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 14,650.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 16,250.00 дин.
1,265,439.01 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом за 2020. годину 675,219.50 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 73,115.64 дин.
  748,335.14 дин.
САЛДО НА ДАН 12.10.2020. год. 517,103.87 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 0.00 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 610,228.60 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 0.00 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 52,007.64 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 12,983.26 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
10. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 0.00 дин.
12. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
14. О С Т А Л О 0.00 дин.
15   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 675,219.50 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 12.10.2020. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 ЛАВИЈА ДОО 100102852 064 8,160.00 дин.
2 МЕСЕР ТЕХНОГАС АД 100002942 064 2,286.24 дин.
3 СИНОФАРМ ДОО 101718592 064 9,156.00 дин.
4 ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО 102156404 064 32,405.40 дин.
5 ТЕ КОНТРОЛС ДОО 104031544 06Ц 341,588.66 дин.
6 НИС ГАЗПОМ НЕФТ АД 104052135 06Ц 268,639.94 дин.
7 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 103964453 061 12,983.26 дин.
8         дин.
9         дин.
10         дин.
11         дин.
12         дин.
13         дин.
14         дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 675,219.50 дин.