ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    17.05.2024. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 16.05.2024. 560,514.47 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а     780,957.82 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 14,109.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 34,330.00 дин.
1,389,911.29 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом  791,406.36 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 60,300.55 дин.
  851,706.91 дин.
САЛДО НА ДАН 17.05.2024. год. 538,204.38 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 0.00 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 728,661.09 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 12,650.00 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 32,448.00 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 10,448.54 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 919  КИСЕОНИК   ПЗЗ 7,198.73 дин.
10. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
12. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
14. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
15. О С Т А Л О 0.00 дин.
16.   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 791,406.36 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 17.05.2024. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 103964453 061 10,448.54 дин.
2 ИНОФАРМ ДОО 101743912 062 12,650.00 дин.
3 ТЕ КОНТРОЛС ДОО 104031544 06Ц 294,895.35 дин.
4 НИС ГАЗПРОМ ЊЕФТ АД 104052135 06Ц 413,142.53 дин.
5 КОВИН ГАС ЈП 101406167 06Ц 20,623.21 дин.
6 СУПЕРЛАБ ДОО 101822498 064 29,760.00 дин.
7 ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО 102156404 064 2,688.00 дин.
8 МЕСЕР ТЕХНОГАС АД 100002942 919 7,198.73 дин.
9         дин.
10         дин.
11         дин.
12         дин.
13         дин.
14         дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 791,406.36 дин.