ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    20.10.2022. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 19.10.2022. 922,360.99 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а 20,350.00 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 12,850.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 35,300.00 дин.
990,860.99 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом  651,053.42 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 34,700.83 дин.
  685,754.25 дин.
САЛДО НА ДАН 20.10.2022. год. 305,106.74 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 0.00 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 0.00 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 0.00 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 0.00 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 535,158.75 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
10. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 115,894.67 дин.
12. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
14. О С Т А Л О 0.00 дин.
15     дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 651,053.42 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 20.10.2022. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 ПАПИРДОЛ ДОО 101113312 061 66,024.00 дин.
2 АУТО КУЋА КОЛЕ ДОО 100426309 061 140,554.03 дин.
3 ИД КОМ ДОО 100040911 061 56,796.00 дин.
4 Б2М ДОО 100023525 061 27,514.80 дин.
5 АГРОАУТО СЗТР 102059766 061 22,529.90 дин.
6 Е КОМУНИКАЦИЈЕ 103204742 061 19,000.00 дин.
7 КОМУНАЛАЦ ЈП 102011882 061 32,738.02 дин.
8 КЕРАМИКА ЗТР 102319218 061 2,702.00 дин.
9 КОЛОР СЗТР 101408189 061 2,270.00 дин.
10 ЗИПСОФТ ДОО 104068722 061 100,000.00 дин.
11 ДИГИТАЛ 102301162 061 30,000.00 дин.
12 МЕТАЛ НЕДЕЉКОВИЋ СТР 104516924 061 35,030.00 дин.
13 Б2М ДОО 100023525 051 18,468.00 дин.
14 КОМУНАЛАЦ ЈП 102011882 051 38,786.67 дин.
15 СВЕТИ ЛУКА ОБ 107163198 051 38,640.00 дин.
16 ЗИПСОФТ ДОО 104068722 051 20,000.00 дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 651,053.42 дин.