ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    21.07.2020. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 20.07.2020. 1,238,828.06 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а 0.00 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 9,559.20 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 18,600.00 дин.
1,266,987.26 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом за 2020. годину 1,189,962.39 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 4,490.24 дин.
  1,194,452.63 дин.
САЛДО НА ДАН 21.07.2020. год. 72,534.63 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 0.00 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 1,037,044.07 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 0.00 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 0.00 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 152,918.32 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
10. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 0.00 дин.
12. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
14. О С Т А Л О 0.00 дин.
15   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 1,189,962.39 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 21.07.2020. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 ГО МАР С.Р. 107596792 061 55,000.00 дин.
2 НЕТКОМ СЗТР 101409487 061 12,920.00 дин.
3 СВЕТИ ЛУКА ОПШТА БОЛНИЦА 107163198 061 39,456.00 дин.
4 ДИГИТАЛ 102301162 061 25,000.00 дин.
5 ТЕРМОМОНТ ЕЛЕКТРО ДОО 103462503 061 10,319.52 дин.
6 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 103964453 061 10,222.80 дин.
7 НИС ГАЗПРОМ НЕФТ 104052135 06Ц 205,883.65 дин.
8 ТЕ КОНТРОЛС ДОО 104031544 06Ц 831,160.42 дин.
9         дин.
10         дин.
11         дин.
12         дин.
13         дин.
14         дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 1,189,962.39 дин.