ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    23.04.2021. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 22.04.2021. 289,422.85 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а 174,889.55 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 14,292.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 27,170.00 дин.
505,774.40 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом за 2020. годину 365,449.75 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 30,680.39 дин.
  396,130.14 дин.
САЛДО НА ДАН 23.04.2021. год. 109,644.26 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 0.00 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 0.00 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 174,889.55 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 0.00 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 104,552.20 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
10. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 86,008.00 дин.
12. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
14. О С Т А Л О 0.00 дин.
15   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 365,449.75 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 23.04.2021. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 ФАРМАЛОГИСТ ДОО 100270693 062 7,487.70 дин.
2 СОФАРМА ТРАДИНГ ДОО 100125653 062 16,773.90 дин.
3 ВЕГА ДОО 101492908 062 150,627.95 дин.
4 ТЕРМОМОНТ ЕЛЕКТРО ДОО 103462503 051 20,179.20 дин.
5 Б2М ДОО 100023525 051 14,295.20 дин.
6 ПАПИРД0Л ДОО 101113312 051 35,589.60 дин.
7 ВИНТЕК ДОО 104276295 051 15,944.00 дин.
8 ТЕРМОМОНТ ЕЛЕКТРО ДОО 103462503 061 20,000.00 дин.
9 Б2М ДОО 100023525 061 10,000.00 дин.
10 ПАПИРД0Л ДОО 101113312 061 30,000.00 дин.
11 ВИНТЕК ДОО 104276295 061 7,000.00 дин.
12 МЕТАЛ НЕДЕЉКОВИЋ СТР 104516294 061 19,560.00 дин.
13 ЧИЧИЋ ДОО 101409010 061 7,312.20 дин.
14 ПЕГАЗ 557 СЗТР 111771581 061 10,680.00 дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 365,449.75 дин.