ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    29.08.2022. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 26.08.2022. 848,140.80 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а 2,121,380.68 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 12,550.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 54,270.00 дин.
3,036,341.48 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом  2,379,845.28 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 0.00 дин.
  2,379,845.28 дин.
САЛДО НА ДАН 29.08.2022. год. 656,496.20 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 0.00 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 494,928.30 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 932,557.66 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 693,894.72 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 197,915.60 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
10. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 60,549.00 дин.
12. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
14. О С Т А Л О 0.00 дин.
15     дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 2,379,845.28 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 29.08.2022. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 ВИКОР ДОО 100134880 064 693,894.72 дин.
2 СРБИЈАГАС ЈП 104056656 06Ц 255,956.28 дин.
3 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС 100352764 06Ц 238,972.02 дин.
4 МЕДИКУНИОН ДОО 100352764 062 572.11 дин.
5 ВЕГА ДОО 101492908 062 175,601.46 дин.
6 ФАРМАЛОГИСТ ДОО 100270693 062 145,728.73 дин.
7 СОФАРМА ТРАДИНГ ДОО 100125653 062 153,887.58 дин.
8 ФЕНИКС ФАРМА ДОО 100000266 062 456,767.78 дин.
9 ДИГИТАЛ  102301162 061 30,000.00 дин.
10 ТРИВАКС ДОО 101599486 061 158,415.60 дин.
11 Е КОМУНИКАЦИЈЕ СЗТР 103204742 061 9,500.00 дин.
12 НЕО ЈУ ДЕНТ ДОО 101651803 051 60,549.00 дин.
13         дин.
14         дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 2,379,845.28 дин.