• Pravilnik o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanju lekova - pregled

 

  • Batut SMU za propisivanje i izdavanje lekova posredstvom integrisanog zdravstvenog informacionog sistema - pregled

 

 

  • Uputstvo za propisivanje pomagala i narkotika - pregled

 

  • Pravilnik o vrstama i načinu sprovođenja epidemiološkog nadzora - pregled

 

  • Uputstvo za doziranje i eRecept 12.03.2019. - pregled

 

  • Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti - pregled

 

 

  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o prijavljivanju zaraznih bolesti - pregled

 

  • Plan upravljanja medicinskim otpadom (DZ Kovin 2019) - pregled

 

  • BATUT/KED (Knjiga evidencije dijabetesa)/Uputstvo za vođenje evidencije o licima u riziku za nastanak šećerne bolesti i licima obolelim od šećerne bolesti - pregled

 

  • BATUT/KED (Knjiga evidencije dijabetesa)/Registar za dijabetes u Srbiji/Organizacija i metodologija rada - pregled

 

  • Lična zaštitna oprema (LZO) - pregled , uputstvo za upotrebu lične zaštitne opreme (LZO) - pregled

 

Dom zdravlja Kovin, Trg oslobođenja 4, 26220 Kovin

+381 13 741 464

    O NAMA

 

          Dom zdravlja  Kovin, sa zdravstvenim stanicama po naseljima, čini okosnicu zdravstvene  delatnosti     u opštini Kovin. Osnovan je 1953. godine kao Dom narodnog  zdravlja. Godine 1964. menja naziv u Dom zdravlja Kovin. Iste godine se  vrši reorganizacija ustanove po kojoj i danas funkcioniše. Jedan period  se, u svom dugogodišnjem postojanju, zvao Dom zdravlja „ 1. maj“ Kovin.

              Dom zdravlja Kovin danas zapošljava 202 zdravstvena i  nemedicinska radnika. Pored kadra zdravstvene struke sa visokom, višom i  srednjom stručnom spremom (161), Dom zdravlja zapošljava i nemedicinsko  osoblje (41). U njemu rade doktori medicine i stomatologije (lekari  opšte prakse, lekari specijalisti: fizikalne medicine, pedijatrije,  medicine rada, opšte medicine, interne medicine, dermatovenerologije,  neuropsihijatrije, urgentne medicine, ginekologije i akušerstva, oftalmologije, radiologije  i medicinske biohemije), zdravstveni saradnici (psiholog i logoped),  konsultanti lekara po pozivu i diplomirani farmaceuti.

           U obavljanju zdravstvene delatnosti, Dom zdravlja Kovin pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene  usluge u okviru primarne zdravstvene zaštite.

 

Copyright @ 2005 - 2020 Dom zdravlja Kovin